Årsmøte 14.feb 2019

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE
Alle medlemmer i Porsgrunn Orienteringslag inviteres til å delta på POLs årsmøte TORSDAG 14.februar 2019 i klubblokalet på Kjølnes Gård. I forkant av årsmøtet arrangeres det et medlemsmøte kl 18.00. Det serveres kaffe,brus og kaker:
Årsmøte starter ca kl 18.45:
Forslag til saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive     protokollen.
4. Behandle lagets årsmelding
– Styret legger årsmeldingen fram til behandling
5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
– Styret legger revidert regnskap fram til behandling
6. Behandle innkomne forslag og saker
a) Årsplaner for 2019
– Styret legger årsplaner fram til behandling
b) Andre innkomne forslag
7. Fastsette kontingent
8. Vedta lagets budsjett
– Styret legger fram budsjett for 2019
9. Behandle lagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder (sportslig leder)
b) Ytterligere 4 styremedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara for neste årsmøte
Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 25. januar 2019. Forslag sendes på e-post til pol@porsgrunnol.no. Styret vil behandle innkomne forslag og sende ut forslag til vedtak 1
uke før årsmøtet i tillegg til å legge dokumentene ut på www.porsgrunnol.no.
Vel møtt !

Styret i Porsgrunn o-lag

 

Innkalling
Årsberetning
Regnskap 2018 og budsjett 2019
Balanse 2019
Organisasjonsplan 2019
Forslag til medlemskontingent 2019
Forslag til støtteordninger 2019
Valgkomitéens forslag til tillitsverv